Kapper Styliste duaal 7de jaar

Heb jij de derde graad haarzorg succesvol beëindigd en wil jij je specialiseren als styliste? Dat kan in onze school in een specialisatiejaar Kapper – Styliste in het voltijds of in Kapper – Styliste Duaal.

De leerlingen kunnen voor de opleiding – 7de leerjaar kapper haarstyliste – ook kiezen voor het duaal-leren ( = Leren en werken ). De  duaal-leerlingen volgen een opleidingsplan waarvan 60% van de competenties op de werkvloer worden gerealiseerd. Na een intakegesprek en een screening maken de leerlingen een positieve keuze voor leren en werken. De traject- en stagebegeleider begeleiden de leerlingen tijdens het traject. Een goede samenwerking tussen school en werkplek staat garant voor een kwalitatief traject met een diploma secundair onderwijs als resultaat. Wat mag je verwachten:

 • je verwerft de compententies op school en op de werkvloer
 • je volgt 16 uren les in de school en werkt 22u op de werkvloer.

 Vak7BDUA
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing2
AVLichamelijke opvoeding2
AVFrans2
AV PAV6
Specifiek gedeelte
Praktijk Kapper Styliste4
Competenties bereiken op de werkvloer22
Totaal38

Toekomstperspectieven:
 • Je kan verder studeren in het hoger onderwijs
 • Je kan tewerkgesteld worden in een kapsalon
 • Na het succesvol afronden van dit specialisatiejaar ontvang je een diploma secundair onderwijs. 

Contactpersoon: Heidi Stippelmans, coördinator Duaal Leren
tel. 011 75 90 10
heidi.stippelmans@kta2hasselt.be

Zorgkundige duaal 7de jaar

Heb jij de derde graad verzorging succesvol beëindigd en wil jij je specialiseren als zorgkundige? Dat kan in onze school in een specialisatiejaar Thuis-en Bejaardenzorg in het voltijds of in Zorgkundige Duaal.

De leerlingen kunnen voor de opleiding – 7de leerjaar zorgkunde – ook kiezen voor het duaal-leren ( = Leren en werken ). De  duaal-leerlingen volgen een opleidingsplan waarvan 60% van de competenties op de werkvloer worden gerealiseerd in de woonzorgcentra en de thuiszorg. Na een intakegesprek en een screening maken de leerlingen een positieve keuze voor leren en werken. De traject- en stagebegeleider begeleiden de leerlingen tijdens het traject. Een goede samenwerking tussen school en werkplek staat garant voor een kwalitatief traject met een diploma secundair onderwijs als resultaat.

Wat mag je verwachten:

 • in het zevende leerjaar DUAAL Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige word je opgeleid om o.a. in de bejaardenzorg te werken
 • je verwerft de compententies op school en op de werkvloer
 • je volgt 16 uren les in de school en werkt 22u op de werkvloer.
 • zorgkundige is een knelpuntberoep. Je kiest dus voor een toekomst met werkzekerheid!

 Vak7BDUA
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing2
AVLichamelijke opvoeding2
AVFrans2
AV PAV6
Specifiek gedeelte
Zorgkunde4
Competenties bereiken op de werkvloer22
Totaal38

Toekomstperspectieven:
 • Je kan 7de specialisatiejaar kinderzorg volgen
 • Je kan verder studeren in het hoger onderwijs
 • Je kan tewerkgesteld worden in het rust- en verzorgingstehuis, ziekenhuis, thuiszorg
 • Na het succesvol afronden van dit specialisatiejaar ontvang je een diploma secundair onderwijs. 

Contactpersoon: Heidi Stippelmans, coördinator Duaal Leren
tel. 011 75 90 10
heidi.stippelmans@kta2hasselt.be

Kinderzorg 7BSO

Heb je de derde graad verzorging succesvol beëindigd en wil je naast jouw getuigschrift ook graag een diploma secundair onderwijs? Werk je graag met kinderen? Kies dan voor het specialisatiejaar Kinderzorg.

Kies dan voor deze afdeling waar je moet beschikken over sociale vaardigheden en empathie moet kunnen opbrengen. Maar ook oog hebben voor het individu, eerlijkheid, respect en in team kunnen werken zijn troeven.

In de kinderzorg verwerft de leerling basiscompetenties die nodig zijn om als beginnende beroepsbeoefenaar aan het werk te gaan in de kinderopvang en wordt de basis gelegd voor een verdere professionalisering gedurende zijn loopbaan. Ze leren zelfstandig functioneren en krijgen inzicht in de wereld van het kind. Een vrijstelling voor de algemene vakken kan aangevraagd worden en is mogelijk op voorwaarde dat u reeds geslaagd was voor deze vakken en na toestemming van de klassenraad.

Wat mag je verwachten:
 • een kennismaking met het werkveld
 • in het zevende leerjaar Kinderzorg leer je werken met kinderen van 0 tot 12 jaar en doe je tijdens je stage ervaring op in de kinderopvang

Verzorgt kinderen van 0 tot 16 jaar, begeleidt hen bij de dagelijkse handelingen, staat in voor hun hygiëne- en comfortzorg en draagt bij tot hun welzijn en ontwikkeling. Werkt in een (multidisciplinair) team, in medische instellingen of in organisaties voor thuishulp e.d.

Voor het verzorgen van kinderen in het kader van kinderopvang bestaat het apart profiel van begeleidster/begeleider in de kinderopvang.

 Vak7BKZ
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing2
AVLichamelijke opvoeding2
AVFrans2
AV PAV6
Specifiek gedeelte
AVExpressie2
TVVerzorging1
TVOpvoedkunde4
PVPraktijk opvoedkunde2
PVPraktijk verzorging1
PV/TVStage verzorging2
PV/TVStage verzorging/opvoedkunde2
PV/TVStage opvoedkunde6
Totaal32
ComplementairNext Level2
Totaal34

Toekomstperspectieven:
 • Na het succesvol afronden van dit specialisatiejaar ontvang je een diploma secundair onderwijs. 
 • Je kan 7de specialisatiejaar zorgkunde volgen
 • Je kan verder studeren in het hoger onderwijs
 • Je kan tewerkgesteld worden in zorgsector: kinderdagverblijf, onthaalmoeder, buitenschoolse opvang, ziekenhuis, basisschool, thuiszorg ..

Thuis- en bejaardenzorg 7BSO

Wil jij je inzetten voor je medemens?

In deze opleiding specialiseer jij je verder in het werken met gezinnen en bejaarden.
Later wil je immers in de thuiszorg, de ouderenzorg of de ziekenhuissector aan de slag.
Hetgeen je reeds geleerd hebt wordt verder uitgediept, toegespitst op een bepaalde doelgroep, op specifieke situaties en gericht op het zelfstandiger functioneren.
Je doet veel praktijkervaring op binnen en buiten de school.

Zo kan je stage lopen in de (semi-) residentiële volwassenenzorg, in de gezinszorg en bij een bijzondere doelgroep. Naast praktijkervaring verwerf je de nodige vakkennis en spijker je je algemene kennis bij. Je leert werken in verschillende complexere zorgsituaties; eerst onder begeleiding, later zelfstandig.

 • Je leert de behoeften en de noden van de doelgroep kennen.
  Zo zijn de hygiënische zorgen bv. het typische kenmerk van de basiszorg binnen de thuis- en de ouderenzorg.
 • Je leert én methodisch én kwaliteitsvol én zorgzaam werken met en voor mensen.
 • Je leert functioneren als lid van een verpleegkundige equipe, werken binnen een zorgplan en omgaan met diversiteit.
 • Je leert observeren, rapporteren, een gepaste woon- en leefsituatie creëren en zorgen voor het welzijn van de bejaarde en/of het gezin.

De thuis- en bejaardenzorg/ zorgkundige verwerft specifieke kwalificaties voor de beroepsuitoefening van ‘ zorgkundige ‘ in gezondheidssituaties. Een vrijstelling voor de algemene vakken kan aangevraagd worden en is mogelijk op voorwaarde dat u reeds geslaagd was voor deze vakken en na toestemming van de klassenraad.

Wat mag je verwachten:
 • in het zevende leerjaar Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige word je opgeleid om o.a. in ziekenhuizen of in de bejaardenzorg te werken.

 Vak7BTBZ
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing2
AVLichamelijke opvoeding2
AVFrans2
AV PAV6
Specifiek gedeelte
TVHuishoudkunde1
TVVerzorging2
TVOpvoedkunde2
PVPraktijk huishoudkunde1
PVPraktijk verzorging1
PVPraktijk opvoedkunde1
PV/TVStage verzorging8
PV/TVStage huishoudkunde4
Totaal32
ComplementairNext Level2
Totaal34

Toekomstperspectieven:
 • Na afronding van dit zevende leerjaar ontvang je het diploma
 • Je kan 7de specialisatiejaar kinderzorg volgen
 • Je kan verder studeren in het hoger onderwijs
 • Je kan tewerkgesteld worden in de zorgsector: rust- en verzorgingstehuis, ziekenhuis, thuiszorg ..

Verzorging 3de graad BSO

Wil jij je inzetten voor je medemens?

Kies dan voor deze afdeling waar je moet beschikken over sociale vaardigheden en empathie moet kunnen opbrengen. Maar ook oog hebben voor het individu, eerlijkheid, respect en in team kunnen werken zijn troeven.

In de studierichting 3de graad verzorging ( 5de en 6de leerjaar ) beroeps-secundair onderwijs bestaat het lerarenteam uit huishoudkundigen, verpleegkundigen en opvoedkundigen. Vanuit die verschillende disciplines worden de competenties bereikt.

De leerlingen bieden niet alleen zorg aan de zorgvrager op lichamelijk vlak, maar ondersteunen ook de zorg op psychisch en sociaal vlak. Het behalen van de competenties wordt in de klas alsook op stage gerealiseerd.

Wat mag je verwachten:
 • een kennismaking met het werkveld
 • je gaat op stage bij kinderen in kleuterklasjes en kinderdagverblijven, bij bejaarden in woon- en zorgcentra, bij zorgvragers met een beperking en bij gezinnen in de thuiszorg

 Vak5 BVZ6 BVZ
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing22
AVLichamelijke opvoeding22
AVFrans22
AV PAV44
Specifiek gedeelte
AVExpressie22
TVHuishoudkunde11
TVVerzorging55
TVOpvoedkunde/verzorging/huishoudkunde44
PVPraktijk huishoudkunde22
PVPraktijk verzorging22
PVStage verzorging66
PVStage huishoudkunde22
PVStage opvoedkunde/verzorging/huishoudkunde22
Totaal3636

In de 3de graad verzorging lopen de leerlingen stage. De stages worden in blokken van 3 of 4 weken georganiseerd. De leerlingen houden een stageschrift bij waarin de opdrachten vanuit een reëel kader worden opgelost. In samenspraak met de stagebegeleider wordt naar een geschikte stageplaats gezocht. Alle leerlingen zijn verplicht om op stage te gaan zoals het leerplan voorziet. Bij aanvang van het schooljaar worden de richtlijnen in verband met de stage toegelicht. De leerlingen doorlopen volgende stages:

 • Stage verzorgende: kleuterklas, kinderdagverblijf, woon- en zorgcentra, personen met een handicap
 • Stage thuis- en bejaardenzorg: ziekenhuis, woon- en zorgcentra, thuiszorg
 • Stage kinderzorg: kleuterklas, kinderdagverblijf, kinderen met een handicap
Toekomstperspectieven:

Voeding verzorging 2de graad BSO

Wil jij je inzetten voor je medemens en wil je doorstromen naar een job in de zorgsector, thuis-en bejaardenzorg of kinderzorg? Kies dan voor de vooropleiding voeding verzorging in de tweede graad.

Kies dan voor deze afdeling waar je moet beschikken over sociale vaardigheden en empathie moet kunnen opbrengen. Maar ook oog hebben voor het individu, eerlijkheid, respect en in team kunnen werken zijn troeven.

In de studierichting 2de graad voeding- verzorging ( 3de en 4de leerjaar ) beroeps-secundair onderwijs bereiken de leerlingen doelstellingen die te maken hebben met de zorg voor de mens in zijn leef- en woonsituatie. De eigenlijke beroepszorg komt niet aan bod, maar bereidt de leerlingen voor op de beroepsgerichte zorg. Op het einde van de tweede graad beroeps-secundair onderwijs zijn de leerlingen van de studierichting – verzorging voeding - in staat om zelfstandig een gewoon huishouden te runnen en mantelzorg te verlenen.

Wat mag je verwachten:
 • een algemene basisvorming
 • een kennismaking met vaardigheden die je nodig hebt voor je latere beroep

 Vak3BVZ4BVZ
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing22
AVLichamelijke opvoeding22
AVFrans22
AV PAV66
Specifiek gedeelte
AVMuzikale opvoeding11
AVPlastische opvoeding22
TVHuishoudkunde/gezinstechnieken66
TVHuishoudkunde/voeding22
PVPraktijk huishoudkunde/gezinstechnieken55
PVPraktijk huishoudkunde/voeding66
Totaal3434

Toekomstperspectieven:
 • het succelvol afronden van de tweede graad bezorgt je een getuigschrift. Dit is ook jouw toegangsticket voor de derde graad voeding verzorging.

Gezondheid en welzijnswetenschappen 3de graad TSO

Heb jij de tweede graad ASO of TSO succesvol afgerond en zoek je een wetenschappelijke richting waar de mens centraal staat? Dan is gezondheid en welzijnswetenschappen misschien iets voor jou!

Ze richt zich tot sociaal voelende jongeren met interesse voor alles wat met de gezondheid en het welzijn van de mensen te maken heeft.
Je leert sociale en zorgende vaardigheden en de ondersteunende wetenschappelijke kennis. Deze studie richt zich op de omgang met de mens als totale persoon in al zijn aspecten: fysiek, psychisch, sociaal (en spiritueel).

Ze omvat volgende componenten: opvoedkunde (psychologie en pedagogiek), verzorging (gezondheid en welzijn), toegepaste wetenschappen (biologie, chemie en fysica).
In de praktijklessen en stages in het kleuteronderwijs, kinderdagverblijven, bejaardentehuizen, gehandicaptenzorg, onthaalgezinnen… oefen je vaardigheden en kennis.

Gezondheids- en welzijnswetenschappen is een doorstromingsgerichte studierichting die u voorbereidt op verdere studies in het hoger onderwijs.

U krijgt zicht op het ruime werkterrein van de gezondheids-/welzijnszorg, vanuit de vakken verzorging, voeding en opvoedkunde.

De initiatie met de arbeidswereld gebeurt door kennis te maken met de verschillende doelgroepen en zicht te krijgen binnen een arbeidssituatie. Dit wordt door werkplekleren gerealiseerd. Afhankelijk van de interesse van de leerlingen wordt het werkplekleren georganiseerd

Wat mag je verwachten:
 • vorming van een brede theoretische opvoedkundige kennis en vaardigheden
 • ervaring opdoen tijdens het wekelijks werkplekleren op de werkvloer.

 Vak5TGWW6TGWW
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing22
AVLichamelijke opvoeding22
AVAardrijkskunde11
AVEngels22
AVFrans22
AVGeschiedenis11
AVNederlands33
AV Wiskunde22
Specifiek gedeelte
PV/TVOpvoedkunde/Verzorging/Voeding (PV Praktijk/TV) 1313
AV/TVBiologie/Toegepaste biologie33
TVToegepaste chemie11
TVToegepaste ecologie/toegepaste chemie11
TVToegepaste fysica11
Totaal3434
Complementair Next Level-2
Totaal3436

Toekomstperspectieven:
 • hogere studies in de sociale en pedagogische sector (bv. orthopedagoog, onderwijzer, maatschappelijk werker,…)

Sociale en technische wetenschappen 2de graad TSO

Wil jij je inzetten voor je medemens?
Kies dan voor deze afdeling waar je moet beschikken over sociale vaardigheden en empathie moet kunnen opbrengen. Maar ook oog hebben voor het individu, eerlijkheid, respect en in team kunnen werken zijn troeven.

De studierichting sociale en technische wetenschappen biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving. De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen.

Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, sociaal voelend en creatief.
De opleiding leert je hoe de mens functioneert in de samenleving.

Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Ook voor de materiële ondersteuning leer je instaan.
Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten.

Wat mag je verwachten:
 • de drie pijlers van STW zijn: opvoedkunde, huishoudkunde en wetenschappen
 • naast de algemeen vormende vakken krijg je een gespecialiseerde opleiding op technisch-wetenschappelijk vlak en een diepgaande vorming op sociaal vlak

 Vak3TSTW4TSTW
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing22
AVLichamelijke opvoeding22
AVAardrijkskunde11
AVEngels22
AVFrans22
AVGeschiedenis11
AVNederlands44
AV Wiskunde33
Specifiek gedeelte
AVFrans11
AVMuzikale opvoeding11
AVPlastische opvoeding11
AV/TVBio/Chem/Fys/Toegepaste natuurwetenschappen66
PV/TVHuishoudkunde/Opvoedkunde/PV Huishoudkunde77
Totaal3333

Toekomstperspectieven:

Afgevaardigd Bestuurder GO! bezoekt onze duale trajecten

Afgevaardigd Bestuurder GO! mevrouw Verdyck kwam proeven van het Duale traject Zorgkundige: bezoek aan onze school en enthousiast in gesprek met de werkplekken Verzorgingshuis Salvator en Thuiszorg.

We kijken uit naar de in totaal 9 duale opleidingen die wij binnen onze scholengroep aanbieden vanaf september vanuit KTA1, KTA2-CDO en de Hotelschool.
Info op duaal@go-next.be

#GOnext
#maatschappelijkemeerwaarde
#onderwijsarbeid
#duaal
#nextlevel